Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2007-01-05_21-51-08 (Itampolo)

Sur la route d’Itampolo – Madagascar