Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2007-01-06_00-57-27 (Itampolo)