Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2017-10-29_17-13-01 (Itampolo)

Itampolo, Madagascar