Return to Varatraza, baie de Sakalava, Ramena, Madagascar

2018-05-02_09-37-30 (Varatraza)