Return to Varatraza, baie de Sakalava, Ramena, Madagascar

2018-05-02_15-29-09 (Varatraza)