Return to Varatraza, baie de Sakalava, Ramena, Madagascar

2018-05-02_15-30-01 (Varatraza)