Return to Varatraza, baie de Sakalava, Ramena, Madagascar

2018-05-02_16-07-03 (Varatraza)