Return to Varatraza, baie de Sakalava, Ramena, Madagascar

2018-05-02_16-26-04 (Varatraza)