Return to Varatraza, baie de Sakalava, Ramena, Madagascar

2018-05-02_16-31-34 (Varatraza)