Return to Varatraza, baie de Sakalava, Ramena, Madagascar

2018-05-02_17-18-57 (Varatraza)