2016-07-14_05-24-54 (J5, Markha à Hangkar)

Horseman – Ladakh, Inde